imc FAMOS 2021 näyttäytyy uudessa tuoreessa ja siistityssä asussa. Uudet optimoidut funktiot laajentavat analyysimahdollisuuksia. Paneeli ja käyräikkuna tarjoavat uusia esitystapoja ja toimintoja.

Yleistä

Uusi imc kuosi

imc FAMOS 2021 version päälipinta on laitettu uusiksi. Lisätty kontrasti erottaa työskentelyalueita selkeämmin ja parantaa käytettävyyttä. Ikonien koko seuraa käyttöjärjestelmän skaalausta ja käyttöliittymä toimii paremmin eri resoluutioilla.

 

Uutta paneelissa

Hiiritoiminnot käyräikkunassa

Napsautukset ja hiirellä raahaaminen voidaan liittää paneelin sekvensseihin ja näin käyräikkunaan voi itse lisätä uusia toimintoja. Kuvaajalle voi vaikka hiiren napsautuksella ja CTRL-näppäimellä lisätä markkerin tai asettaa regressioviivan.

Taulukoiden ja tekstien kehykset

Kehyksen leveys ja väri on mahdollista asettaa taulukoiden kullekin reunalle erikseen. Ulkoreunat voi esimerkiksi piirtää paksummalla näkyvämmällä värillä ja sarakkeiden väliset viivat hienommalla mustalla.

Tekstin muotoilu

Paneelilla olevissa teksteissä tomii nyt monet HTML-tyyliset muotoilumerkinnät. Tekstissä voi asettaa mm. värin <color>, taustavärin<backcolor>, koon <size>, lihavoinnin <b> tai kursivoinnin <i>.

Uudet paikkamerkit

Teksteissä ja taulukoissa käytettäväksi on lisätty uusia paikkamerkkejä (placeholders). Muuttujan kommentti näytetään <VAR.COMMENT> merkinnällä ja tiedostonimi <VAR.ORIGIN> merkillä, jolloin tieto päivittyy automaattisesti. Myös käyttäjän määrittämät kanavaominaisuudet voidaan näyttää paikkamerkkien avulla. Widgettien kontekstivalikkoa on myös laajennettu ennaltamäärätyillä paikkamerkeillä.

 

Uusi Spinedit-widget

Spinedit on uusi widgetti jolla numeroarvoa säädetään ylös tai alas askeltaen. Se sopii esimerkiksi kertaluvun tai raja-arvon muuttamiseen tasaisin lisäyksin.

 

Uudet Timespan ja NumericRange -widgetit

Timespan ja NumericRange widgeteillä määritetään jakson alku- ja loppupiste liukusäätimien avulla. Näin voidaan valita laskennassa käytettävä aikaväli tai analysoitava mittausalue.

 

Muita uudistuksia paneeliin

 • Text array muuttujien liittäminen widgetteihin:
  Text array -tyyppiset muuttujat voidaan liittää Label, Editbox, Table ja Datagrid-widgetteihin. Joukon jokainen alkio muodostaa taulukkoon uuden rivin tai yksittäistä alkiota voidaan osoittaa sen indeksinumerolla.
 • Text array muuttujien lisääminen paneeliin:
  Kun muuttuja pudotetaan paneelille vapaaseen kohtaan, avautuu kontekstivalikko joka tarjoaa sille sopivia esitystapoja. Text array muuttujan kohdalla widget-tyypit Label, Editbox, Table ja Datagrid.
 • Text array muuttujien lisääminen Table-widgettiin:
  Kun muuttuja pudotetaan soluun taulukossa, käyttäjältä kysytään täytetäänkö taulukkoa tästä eteenpäin (expand to next cells), vai liitetäänkö se vain kyseiseen soluun.

Uutta käyräikkunassa

Kanavat piiloon ja näkyviin napsautuksella

Uudessa käyräikkunassa kanavia voi yksitellen piilottaa ja ottaa näkyviin napsauttamalla kanavanimien vieressä olevaa silmä-kuvaketta. Ikkunan kulmasta saa myös avattua valikon josta saa valittua näytettävät ja piilotettavat kanavat.

 

Käyttö kosketusnäytöillä

Jotta käyräikkunaa olisi helpompi käsitellä kosketusnäytöllä, ikkunaan on lisätty tiettyjä alueita joista tarttumalla käyrää voi siirtää tai venyttää vaaka- tai pystysuunnassa. Käyrän venyttäminen ja tiivistäminen tapahtuu tarttumalla aivan kuvaajan reunasta ja siirtäminen X- tai Y-suuntaan tarttumalla hieman sisempää. Ikkunan keskialue antaa edelleen siirtää näkymää sekä X- että Y-akseleilla.

 

Uutta sekvenssieditorissa

Muuttujien alustaminen listoilla laajentunut

Jo edellisessä versiossa uudistunutta muuttujien alustamista listoilla on laajennettu niin että listassa voi käyttää tekstiä, muuttujia, vakioita, myös matemaattisia lausekkeita tai funktioita. Esim. NollaYksiNolla = sin( [0, PI/2, PI] )

 

Muita uudistuksia sekvenssieditorissa:

 • Nyt sekvenssissä voi tehdä monirivisiä kommentteja merkinnällä (* … *)
 • Lainausmerkkien käyttö tektimuuttujien sisällä onnistuu käyttämällä kahdenkertaisia lainausmerkkejä. Esimerkiksi:
  Tx = "explorer.exe ""C:\Program Files\imc\imc FAMOS\Bin\Famos.exe"""
 • Pitkät rivit voidaan katkaista Shift+Enter -rivinvaihdolla, jolloin koodi pysyy kompaktisti näkyvissä.

Uutta funktiokirjastossa

Differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen

Runge-Kutta-menetelmien ja DeqCalc() funktioiden avulla voidan imc FAMOSissa ratkaista alkuarvo-ongelmia numeerisesti (Tavalliset differentiaaliyhtälöt, ODE).

 

Muita uusia funktioita

 • TxArraySort: Tekstijoukon alkioiden lajittelu
 • TxArrayClean: Tyhjien ja kahdenkertaisten alkioiden poistaminen kaavan avulla
 • TxArrayCombine: Tekstialkioiden yhdistäminen
 • TxArrayToChannel: Tekstialkioiden muuttaminen luvuiksi
 • JoinEx: Laajennettu Join()-funktio
 • CwUpdateEnable: Käyräikkunan päivitysten pysäytys ja jatkaminen
 • Name?: Palauttaa muuttujan nimen
 • TxToClipboard(): Kopioi tekstin leikepöydälle
 • SoundIntensityThirds: Äänenvoimakkuus terssikaistoittain tai kokonaisuudessaan

Muutoksia aiempiin funktioihin

 • Tekstimuuttujiin voidaan käyttää TLeng, TComp, TLike funktioita sekä "=" und "<>" operaattoreita
 • TLeng tuottaa tuloksen -1, kun parametri ei ole tekstiä. Aiemmissa versioissa tämä tuotti suoritusvirheen
 • FileLineRead: on selvästi nopeampi, toimii myös text array muuttujilla ja tuloksen käyttö valinnaista.
 • FileLineWrite: toimii myös text array muuttujilla
 • PnInsertItem: toimii myös text array muuttujilla
 • SetDatFormat: Min/Max parametrit ovat nyt valinnaisia ja kokonaisluvuille oletetaan skaalaus 1 ja offset 0 ellei näitä määritetä.
 • TForm: Uudet muotoiluvaihtoehdot "x" ja "b" (ilman määrättyä tarkkuutta) kokonaislukujen esittämiseksi.
 • BitShift, BitGet, BitSet, BitAnd, BitOr, BitNot: Funktiot laajennettu 64-bittisiksi
 • ClsOffRainflowInit2: RAINFLOW-HCM-menetelmä
 • ClsOffRainflowInit3: Entistä tarkempi jännitysvaihteluvälin laskenta

Muuta uutta

Tuonti- ja vienti

Uudessa imc FAMOS versiossa tiedostoja voidaan tuoda ja viedä ilman käännöstä binäärisinä BLOB:eina (Binary Large OBject).

 

Unicode UTF-16 koodattujen tekstitiedostojen tuonti

Tiedostojen tuonti tukee nyt myös tiedostoja jotka sisältävät UTF-8 tai UTF-16 koodattua tekstiä.

 

Versiohistoria

imc FAMOS 7.5

 • Sekvenssifunktiot
  • Käsiteltävä data (input/output) erillään sisäisistä muuttujista
  • Funktiomääritykset
  • Kuvaustekstit
  • Kirjasto
  • Salasanatoiminto
  • Drag&Drop
  • Tiedostopääte ".sqf "
 • imc FAMOS asetusten tuonti ja vienti
  • imc FAMOS global -optiot, valikkoasetukset
  • · Suosikit, Datalähteet ja Paneelipohjat
  • · Tiedostosuotimet, valmistellut sekvenssit ja kirjastot
  • · Pohjat projekteille, käyrille, sekvensseille, raporteille, logot jne.
  • · Tallennettujen asetusten tuonti onnistuu myös komentoriviltä ("xconfig -i TiedostonimiFamosCfgZip")
 • Funktiot
  • Videofunktiot:
   • VFOpen()
   • VFAppendPanelSnapshot()
   • VFAppendCwSnapshot()
   • VFAppendFrame()
   • VFAppendRGBData()
   • VFClose()
   • Videoplayer:
  • Videosoitin
   • VpGetImages()
  • Muuttujat/ominaisuudet
   • VerifyVar()
  • Poikkeus- ja virheenkäsittely
   • OnError()
   • ThrowError()
   • LogSetup()
   • LogTrace()
   • GetLastError()
 • Editorin käyttö
  • Alisekvenssin tai sekvenssifunktion pudottaminen editoriin Drag&Drop + ctrl yhdistelmällä.
  • Copy/Paste alisekvenssille tai sekvenssifunktiolle sekvenssipuun kontekstivalikosta
  • Debug-lisäoptio
  • Text array muuttujien alustaminen
 • Käyräikkuna
  • Käyrän alapuolisen alueen täyttö värillä.
 • Kertalukuviiva markkerina
  • Käyräikkunassa voidaan näyttää kertalukuviivoja tai hyperbelifunktioita. Marker-valikossa on tätä varten uusi kohta "Order line".
 • Kuva muuttujassa
  • Muuttujaominaisuus "Color-flag " kertoo että muttujan sisällön voi tulkita kuvaksi. Näin kuvankäsittelyfunktiot ja käyräikkuna tietävät että käsitellään RGB-arvoja tai harmaasävyjä.
 • Vapaamuotoiset tekstit
  • Käyräikkunan Display dialogissa on sivu Text, jolla ikkunaan voi lisätä vapaamuotoisia tekstejä vaikkapa otsikoksi tai kommentiksi.
 • ASCII/EXCEL tuontiapuri
 • Tiedostomuodot
  • Colors-Flag
  • HDF5 ja Matlab 7.3

imc Test & Measurement is an Axiometrix Solutions company.

Top